Polityka prywatności


Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Polityka Prywatności

Wersja z dnia 02.06.2021

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.hrblog.tech/ (zwanej dalej “Stroną”).
  2. Administratorem Strony, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest Monika Bydełek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EIGEN MONIKA BYDEŁEK” zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem Kramsk-Pole nr 8 B, 62-511 Kramsk, NIP: 6652956437 (zwana dalej „Administratorem”). Adres do korespondencji: Kramsk-Pole nr 8 B, 62-511 Kramsk; adres e-mail: contact@eigen.pl.
  3. Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.
 1. Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:
   1. Kontakt z Administratorem – w tym celu Użytkownik przekazuje swój numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. Wykorzystywanie plików Cookies na Stronie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   3. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – w tym wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4. Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   5. Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   6. Umożliwienie Użytkownikom komentowania treści publikowanych na Stronie, a w tym weryfikacja komentarzy i ewentualne udzielenie odpowiedzi na komentarz – w tym celu Użytkownik podaje swój adres e-mail i ewentualnie inne dane osobowe zawarte w treści komentarza. Podstawą jest zgoda Użytkownika wynikająca z zamieszczenia komentarza o danej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.

 1. Udostępnianie danych osobowych
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Strony i świadczenia usług za jej pośrednictwem:
   1. Dostawcy usług hostingowych:
    1. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów (NIP: 8733250257);
   2. Podmioty monitorujące ruch internetowy:
    1. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach internetowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.
  2. Dane osobowe zgromadzone w związku z zamieszczeniem komentarza będą przechowywane przez czas wyświetlania tego komentarza, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza.
 1. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
   1. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
   2. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);
   4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
   6. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika;
   7. Prawo do przeniesienia danych osobowych.
  2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.
 1. Pliki Cookies
  1. Ogólne informacje o Cookies
   1. Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia.
   2. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
   3. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
   4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 1. Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
  1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
   1. Cookies własne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
   2. Cookies podmiotów trzecich:
    1. Google Analytics – narzędzie zapewniane przez Google LLC, służące do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji Strony. W sposób automatyczny gromadzi ono informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, stosuje zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. 

Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez ten rodzaj Cookies danych przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.
 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Linki zewnętrzne
  1. Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych.
  2. Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.
 1. Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
  1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.